Klimautvalget ber om innspill

Det nye Klimautvalget, som ble oppnevnt i høst, skal vurdere måloppnåelse og nytte av en grønn industriomstilling opp mot den samfunnsøkonomiske kostnaden. Da er det viktig å få innslipp fra bedriftene.

- Vi er få med tung industriell erfaring i utvalget. Klimautvalget 2050 ønsker innspill, og nå i startfasen ønsker vi særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på, og hvordan nyttige utvalgsrapporter bør se ut. I den sammenheng oppfordrer jeg til at det gis innspill til utvalget i tidlig fase slik at vi fokuserer riktig, sier Lars Petter Maltby, teknologileder i Eyde-klyngen, prosjektleder i Prosess21 og leder for Battery Norway.

 

Helhetlig utredning av veivalgene

Norge har i klimaloven et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn de var i 1990. Hovedformålet til klimautvalget er å gjøre en helhetlig utredning av de vegvalgene Norge står overfor, for nå nå klimamålet i 2050 og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen da.

Målet skal nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Omstillingen skal også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfold og et bærekraftig verdenssamfunn. 

 

Frist 24.november

Parisavtalen oppmoder alle land til å utvikle langsiktige lavutslippsstrategier. Derfor har regjeringen tatt med de overordnede prioriteringene og viktige hensyn på veien til lavutslippssamfunnet frem mot 2050.  

For å kunne bygge det videre arbeidet på innspillene, bes det om at skriftlige bidrag sendes Klimautvalget så raskt som mulig, og helst før 24. november 2021 per

e-post: klimautvalget2050@kld.dep.no

Nå i startfasen ønsker de særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på og hvordan nyttige utvalgsrapporter bør se ut. Utvalget vil senere legge opp til flere muligheter for skriftlige innspill.

Les mer her om Klimautvalget i E24

Les mer om Klimautvalget på Regjeringens side 

Meld deg på vårt nyhetsbrev