Om Eyde-klyngen

Eyde-klyngen er en klynge for prosessindustrien på Sørlandet. Vi jobber sammen for en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Se filmene om oss her

Last opp informasjonsmateriell her:

Informasjonsbrev til nye medlemmer

Informasjonsbrev til ansatte i bedriften

Tekst til nettside og sosiale medier

Power Point-presentasjon av Eyde-klyngen

Logo som medlem av Eyde-klyngen

Logopakke for nett

 

Det er lenge siden Sørlandets prosessindustri ryddet opp i gamle miljøsynder; i dag driver vi verdens reneste produksjonsprosesser. Men ansvaret stopper ikke her. I framtiden vil vår posisjon som globale enere være ensbetydende med hvordan vi bidrar til å løse verdens ressursutfordringer. Vi skal knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk - ved å jobbe sammen som en klynge.

Formål

Formålet med Eyde-klyngen er innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning å:

 • Etablere gode samarbeidsrelasjoner og møteplasser for prosessindustribedrifter og leverandører til disse.
 • Styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne ved å utvikle den felles kompetansebasen og bedriftenes innovasjonsevne.
 • Sikre klyngens posisjon som verdens mest ressurseffektive prosessindustri, og å være det globale kunnskapsnavet for bærekraftig prosessindustri.
 • Tiltrekke investeringer og nyetableringer innenfor prosessindustrisektoren.
 • Utføre tjenesteleveranser til medlemmene og andre interessenter.

Eyde-klyngen har ikke overskudd som selvstendig formål og eventuelt overskudd skal benyttes i foreningens virksomhet.

Eydeklyngens mål er å jobbe videre innenfor den kursen som er staket ut i Veikartet for prosessindustrien. Vi skal ha fokus på sirkulær økonomi - som en lønnsom og konkurransedyktig vei å gå for bedriftene i fremtidens industri.

Medlemskap

Alle bedrifter som oppfyller kriterier som kjernemedlem eller leverandørmedlem kan søke om medlemskap i Eyde-klyngen. Styret godkjenner medlemskap.

Eyde-klyngen har to typer medlemskap:

 • Kjernemedlem: bedrifter innen prosessindustrien som har produksjon i Norge.
 • Leverandørmedlem: bedrift eller organisasjon som leverer kunnskap, teknologi eller varer til kjernemedlemmene eller til Eyde-klyngens prosjekter.

Søknad for opptak i Eyde-klyngen

Ledergrep

Eyde-klyngen utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer over 100 års teknologisk utvikling. I generasjoner har vi vært lokalsamfunnets bærebjelker. I dag utvikler vi bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. For å få det til tar våre ledere stadige grep som styrker prosessindustrien, og sikrer bærekraftige arbeidsplasser på Sørlandet.

Globale enere

Eyde-klyngens bedrifter er verdensledende på sine felt. Folk omgir seg med produktene våre hver eneste dag; i transportmidler, medisinsk utstyr, mobil- og datautstyr, bygninger og en rekke andre ting som er nødvendige i hverdagen og for samfunnet vi lever i.

Bærekraft

Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig for å redusere egen miljøpåvirkning. Verdens klima- og ressursutfordringer krever også at vi driver frem de smarteste, framtidsretta løsningene. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er eksempler på hvordan vi kan redusere belastningen både globalt og lokalt.

Historien

For over 100 år siden ble Elkem, Saint-Gobain og Nikkelverket etablert på Sørlandet. I 2007 etablerte bedriftene Eyde-klyngen og våre bedrifter markerte starten på en viktig industriell periode på Sørlandet og i Norge. Årene som fulgte førte med seg en rekke industrietableringer i landet vårt. Eyde-klyngen er både inspirert og navnemessig avledet av mannen som var katalysator for en rekke av Norges store industrietableringer: Sam Eyde.

Sam Eyde var en framsynt og innovativ sørlending, født i Arendal i 1866. I dag følger våre medlemsbedrifter opp arven etter Sam Eyde. De beviser hver eneste dag at de er verdensledende innenfor sine markeder og fagområder.

NEW

Eyde-klyngen er med i NODE Eyde Women, som er et samarbeid mellom GCE NODE og Eyde-klyngen om å øke kvinneandelen i denne bransjen, fremme kvinnelige ledere, øke kunnskapen om kvinners situasjon i våre medlemsbedrifter, samt tilby læring i nettverk. 

LES MER

 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Miniseminar Robotisering

  Vennesla
 2. Møt PST og politiet i Agder

  Scandic Sørlandet Travparkveien 14, Kristiansand
 3. Seminar om diffuse utslipp til luft

  Norsk Industris lokaler Middelthuns gate 27, Oslo
 4. Eyde-klyngens årsmøte

  tba

Styret

Kjernemedlemmer
 • Jorunn Gislefoss, Fabrikksjef REC Solar
  Styreleder
 • Per Ramsdal, FoU-direktør Glencore Nikkelverket
 • Heine Østby, adm. direktør Binani 3B Fibreglass
 • Marianne Harg, selvstendig
Leverandørmedlemmer/ FoU
 • Knut Mørk, Managing Director ReSiTec
 • Klaus Schöffel, Sintef Industri (vara)
 • Kristin Wallevik, UiA (vara)
 • Roy Reme, CEO Nordic Door (vara)

Vedtekter

Styreinstrukser

Etiske retningslinjer

Last ned Eyde-klyngens logo:

Jpg

Png - Stående/blå med NCE, Stående blå uten NCE, liggende/sort med NCE, stående/hvit med NCE, stående/hvit uten NCE

ai (hvit),   (blå)

eps (hvit),   (blå)