Om Eyde-klyngen

Formål

Vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig prosessindustri som opererer innenfor rammeverket av Paris-avtalen i Norge. Eyde-klyngen skal være den nasjonale innovasjonsstrukturen som bidrar til å sikre den globalt ledende posisjonen for klyngen av norsk prosessindustri, og som leverer i henhold til målsettingen i «Veikart for prosessindustrien - økt verdiskaping med nullutslipp i 2050».

Gjennom satsingsområdene: akselerere innovasjon, utvikle de menneskelige ressursene og utvikle nye forretningsmodeller skal Eyde-klyngen bidra til å:

 • Sikre kjernebedriftenes konkurransekraft i lavutslippssamfunnet;
 • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien – utvikle nye lønnsomme verdikjeder knyttet til bærekraftige utviklingsprosjekter; og
 • Utvikle og spre verdensledende teknologi som bidrar til å realisere ambisjonene i Veikartet

Klyngen dekker nesten alle de største prosessindustribedriftene som opererer i Norge og har gjennom sin rolle som Norwegian Centre of Expertise (NCE) en viktig rolle for å fremme innovasjon og utvikling i prosessindustribedrifter og i bedrifter i verdikjeden rundt de store bedriftene. Klyngen har både kjerne- og leverandørmedlemmer utenfor Agder, men har fortsatt hovedbase i denne regionen. I 2018 sto klyngens medlemsbedrifter (eksklusiv FoU- og rene kunnskapsinstitusjoner) for ca 44 mrd NOK i omsetning og sysselsatte 6146 personer.

Ledergrep

Eyde-klyngen utgjør en stor del av norsk prosessindustri og representerer over 100 års teknologisk utvikling. I generasjoner har vi vært lokalsamfunnets bærebjelker. I dag utvikler vi bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. For å få det til, tar våre ledere stadige grep som styrker prosessindustrien, og sikrer bærekraftige arbeidsplasser i Norge.

Globale enere

Eyde-klyngens bedrifter er verdensledende på sine felt. Folk omgir seg med produktene våre hver eneste dag; i transportmidler, medisinsk utstyr, mobil- og datautstyr, bygninger og en rekke andre ting som er nødvendige i hverdagen og for samfunnet vi lever i.

Bærekraft

Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig for å redusere egen miljøpåvirkning. Verdens klima- og ressursutfordringer krever også at vi driver frem de smarteste, framtidsrettede løsningene. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er eksempler på hvordan vi kan redusere belastningen både globalt og lokalt.

Historien

For over 100 år siden ble Elkem, Saint-Gobain og Nikkelverket etablert på Sørlandet. I 2007 etablerte bedriftene Eyde-klyngen og våre bedrifter markerte starten på en viktig industriell periode på Sørlandet og i Norge. Årene som fulgte førte med seg en rekke industrietableringer i landet vårt. Eyde-klyngen er både inspirert og navnemessig avledet av mannen som var katalysator for en rekke av Norges store industrietableringer: Sam Eyde.

Sam Eyde var en framsynt og innovativ sørlending, født i Arendal i 1866. I dag følger våre medlemsbedrifter opp arven etter Sam Eyde. De beviser hver eneste dag at de er verdensledende innenfor sine markeder og fagområder.

 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Pilotstudie: Maskinsyn for autonome systemer, v/Institutt for ingeniørvitenskap

  Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning
 2. Kompetanse for fremtidens industri

  Teams
 3. Nettverkssamling Lean kompetanseområde

  Nett
 4. Pilotstudie: Introduksjon til robotikk v/Institutt for ingeniørvitenskap

  Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning
 5. Eyde-klyngens strategisamling og årsmøte 2021

  tba (både fysisk og digitalt)

Styret

Kjernemedlemmer
 • Helge Aasen (Styreleder)
  Styreleder
 • Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør Glencore
 • Trond Kiledal, daglig leder Necto
 • Grethe Hindersland, Alcoa
 • Agnes Norgaard, Agder LO
 • Erik Bergsmo, direktør for Elkem Silicon Materials (vara)
 • Kristin Wallevik, Handelshøyskolen UiA
 • Heine Østby, adm. direktør Binani 3B Fibreglass (vara)
 • Ole Harald Mykland, Hydro Vigeland (vara)