Om Eyde-klyngen

Det er lenge siden prosessindustrien ryddet opp i gamle miljøsynder; i dag driver vi verdens reneste produksjonsprosesser. Men ansvaret stopper ikke her. I framtiden vil vår posisjon som globale enere være ensbetydende med hvordan vi bidrar til å løse verdens ressursutfordringer. Vi skal knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk - ved å jobbe sammen som en klynge.

Formål

Vi skal sikre tilvekst og konkurransedyktig prosessindustri som opererer innenfor rammeverket av Paris-avtalen i Norge. Eyde-klyngen skal være den nasjonale innovasjonsstrukturen som bidrar til å sikre den globalt ledende posisjonen for klyngen av norsk prosessindustri, og som leverer i henhold til målsettingen i «Veikart for prosessindustrien - økt verdiskaping med nullutslipp i 2050».

Gjennom satsingsområdene: akselerere innovasjon, utvikle de menneskelige ressursene og utvikle nye forretningsmodeller skal Eyde-klyngen bidra til å:

 • Sikre kjernebedriftenes konkurransekraft i lavutslippssamfunnet;
 • Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien – utvikle nye lønnsomme verdikjeder knyttet til bærekraftige utviklingsprosjekter; og
 • Utvikle og spre verdensledende teknologi som bidrar til å realisere ambisjonene i Veikartet

Klyngen dekker nesten alle de største prosessindustribedriftene som opererer i Norge og har gjennom sin rolle som Norwegian Centre of Expertise (NCE) en viktig rolle for å fremme innovasjon og utvikling i prosessindustribedrifter og i bedrifter i verdikjeden rundt de store bedriftene. Klyngen har både kjerne- og leverandørmedlemmer utenfor Agder, men har fortsatt hovedbase i denne regionen. I 2018 sto klyngens medlemsbedrifter (eksklusiv FoU- og rene kunnskapsinstitusjoner) for ca 44 mrd NOK i omsetning og sysselsatte 6146 personer.

Medlemskap

Alle bedrifter som oppfyller kriterier som kjernemedlem eller leverandørmedlem kan søke om medlemskap i Eyde-klyngen. Styret godkjenner medlemskap. 

Eyde-klyngen har tre typer medlemskap:

 • Kjernemedlem: bedrifter innen prosessindustrien som har produksjon i Norge.
 • Leverandørmedlem: bedrift eller organisasjon som leverer kunnskap, teknologi eller varer til kjernemedlemmene eller til Eyde-klyngens prosjekter.
 • Styret åpnet i 2018 for at gründerbedrifter som er stiftet de siste to år og har færre enn fem ansatte kan delta i klyngens aktiviteter uten kostnad i to år.

Søknad for opptak i Eyde-klyngen

Ledergrep

Eyde-klyngen utgjør en stor del av norsk prosessindustri og representerer over 100 års teknologisk utvikling. I generasjoner har vi vært lokalsamfunnets bærebjelker. I dag utvikler vi bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. For å få det til, tar våre ledere stadige grep som styrker prosessindustrien, og sikrer bærekraftige arbeidsplasser i Norge.

Globale enere

Eyde-klyngens bedrifter er verdensledende på sine felt. Folk omgir seg med produktene våre hver eneste dag; i transportmidler, medisinsk utstyr, mobil- og datautstyr, bygninger og en rekke andre ting som er nødvendige i hverdagen og for samfunnet vi lever i.

Bærekraft

Sørlandets prosessindustri jobber kontinuerlig for å redusere egen miljøpåvirkning. Verdens klima- og ressursutfordringer krever også at vi driver frem de smarteste, framtidsrettede løsningene. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er eksempler på hvordan vi kan redusere belastningen både globalt og lokalt.

Historien

For over 100 år siden ble Elkem, Saint-Gobain og Nikkelverket etablert på Sørlandet. I 2007 etablerte bedriftene Eyde-klyngen og våre bedrifter markerte starten på en viktig industriell periode på Sørlandet og i Norge. Årene som fulgte førte med seg en rekke industrietableringer i landet vårt. Eyde-klyngen er både inspirert og navnemessig avledet av mannen som var katalysator for en rekke av Norges store industrietableringer: Sam Eyde.

Sam Eyde var en framsynt og innovativ sørlending, født i Arendal i 1866. I dag følger våre medlemsbedrifter opp arven etter Sam Eyde. De beviser hver eneste dag at de er verdensledende innenfor sine markeder og fagområder.

NEW

Eyde-klyngen er med i NODE Eyde Women, som er et samarbeid mellom GCE NODE og Eyde-klyngen om å øke kvinneandelen i denne bransjen, fremme kvinnelige ledere, øke kunnskapen om kvinners situasjon i våre medlemsbedrifter, samt tilby læring i nettverk. 

LES MER

 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Industri Futurum

  Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
 2. Prosess21 morgenmøte

  Forskningsrådet, møterom Abel 2
 3. Hva skal industrien med AI

  Elkem Fiskaa
 4. Workshop: Prosess 21

  Herøya
 5. Brukergruppemøte kromatografi

  GE Healthcare

Styret

Kjernemedlemmer
 • Jorunn Gislefoss, Fabrikksjef REC Solar (styreleder)
  Styreleder
 • Heine Østby, adm. direktør Binani 3B Fibreglass (nestleder)
 • Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør Glencore
 • Tor Arne Berg, verksdirektør Alcoa Lista
 • Klaus Schöffel, Norner
 • Roy Reme, CEO Nordic Door
 • Trond Kiledal, daglig leder Necto
 • Agnes Norgaard, Agder LO
 • Erik Bergsmo, direktør for Elkem Silicon Materials (vara)
 • Kristin Wallevik, UiA (vara)

Vedtekter

Styreinstrukser

Etiske retningslinjer

Last ned Eyde-klyngens logo:

Jpg

Png - Stående/blå med NCE, Stående blå uten NCE, liggende/sort med NCE, stående/hvit med NCE, stående/hvit uten NCE

ai (hvit),   (blå)

eps (hvit),   (blå)