Om Eyde-klyngen

Klyngens visjon er å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen.   

BLI MEDLEM

Kjernen i Eyde-klyngen er prosessindustribedrifter med produksjon i Norge. Partnerskapet består i tillegg av entreprenører og leverandørbedrifter, forsknings-, innovasjons-, og kunnskapsmiljøer, offentlige aktører og investeringsmiljøer knyttet til prosessindustrien. Eyde-klyngen har en nasjonal posisjon som moden klynge (Norwegian Centre og Expertise) og er sertifisert som «Gold Cluster Management Excellence» av European Secretariat for Cluster Analysis (EU-kommisjonen). Eyde-klyngens hovednedslagsfelt og hovedaktivitet er i Agder, men klyngens nasjonale og internasjonale posisjon forplikter til å bidra til nasjonale og internasjonale industrielle løft som sikrer norsk og europeisk konkurransekraft. Eyde-klyngen bidrar til realisering av FNs bærekraftsmål med særlig fokus på nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 17 Samarbeid for å nå målene.

 Hovedmålene er å

 1. Sikre norsk material- og prosessindustris konkurransekraft i lavutslippssamfunnet
 2. Bidra til økte investeringer i prosessindustri i Norge
 3. Styrke verdikjeden rundt prosessindustrien og bidra til bærekraft vekst i leverandørbedrifter og industriell sirkulærøkonomi knyttet til prosessindustri
 4. Utvikle nye lønnsomme forretningsområder basert på prosessindustriens fortrinn og behov

Eyde-klyngens strategiske innsatsområder:

Intelligent og bærekraftig industri. Eyde-klyngen bidrar til at kjernebedriftene er konkurransedyktige i lavutslippssamfunnet.

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til

 • Utvikling av relevante kompetanse og utdanningstilbud som sikrer kompetente arbeidstakere
 • En digital transformasjon av prosessindustribedriftene
 • Bedriftene scorer best i verden på ESG-indikatorer (blant prosessindustri)
 • Vekst blant leverandørbedriftene
 • At Eyde-bedriftene er attraktive arbeidsplasser og rekrutterer godt

Industriell sirkulærøkonomi. Eyde-klyngen bidrar til å utvikle lønnsomme verdikjeder i sirkulærøkonomien

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til

 • Kjernebedriftene har redusert sitt energi- og ressursforbruk med 10%
 • Deponibehov er redusert
 • Sidestrømmer har gitt grunnlag for nye arbeidsplasser og økt verdiskaping
 • Tilgjengelig kapital for investeringer knyttet til sirkulærøkonomi i industrien
 • Etablering av et regionalt innovasjonssystem for forretningsutvikling i industriell sirkulærøkonomi knyttet til de nordiske og europeiske kunnskapsmiljøene
 • Etablering av demonstrasjonsanlegg for CCS i flere medlemsbedrifter

Norsk batteriverdikjede. Utvikle et innovasjonsøkosystem for batteri.

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til

 • Etablering av 2000 arbeidsplasser innenfor batteriverdikjeden, hvorav minst 1000 i Agder
 • 10 mrd i investeringer i batteriverdikjeden
 • Etablering av 500 arbeidsplasser i Agder
 • Eksportvekst for batterisektoren
 • Synliggjort Norge som grønt
 • Relevante utdanninger og rekruttering av riktig kompetanse til batteriverdikjeden
 • Deltakelse i minst 5 internasjonale prosjekter som understøtter målsettingen

X-factor Utforsking nye forretningsmuligheter og produktområder:

Innen 2025 skal Eyde-klyngen ha bidratt til

 • Norsk vertskap for kraftforedlende industri er konkurransedyktig
 • Eksportvekst i nye markeder og nye produktområder i grønne elektriske verdikjeder
 • Omsatt globale muligheter til lokal forretning


Eyde-klyngens kjerneverdier er åpenhet og engasjement, og disse verdiene gjennomsyrer alt arbeid i klyngen. Eyde-klyngen skal være en attraktiv organisasjon for medlemmene.

 • tilbyr attraktive arenaer som gir deltakerne relevant innsikt og nettverk;
 • tilbyr innovasjonsplattform – og innovasjonsmetodikker for utvikling av innovasjons- og forskningsprosjekter, for forretningsutvikling;
 • er godt kjent med og bidrar til å utvikle relevant virkemiddelapparat som understøtter Eyde-klyngens strategiske satstinger;
 • bidrar til at prosessindustrien har godt omdømme og gode rammebetingelser

  

 

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
 1. Helseindustrikonferanse

  Norner AS, Dokkvegen 20, Porsgrunn, Norway
 2. Agder Cyber Security Forum

  Tordenskjolds gate 9, Kristiansand (Noroffs lokaler)
 3. Prosess+ infomøte «Horizon Europe 2023 – 2024»

  Digitalt/webinar

Styret

 • Helge Aasen, Elkem
  Styreleder
 • Grethe Hindersland, Alcoa
  Nestleder
 • Agnete Rieber-Mohn, Glencore
  Styremedlem
 • Are Tomasgard, LO
  Styremedlem
 • Kristin Wallevik, Norce
  Styremedlem
 • Tor Arne Hauge, Otechos
  Styremedlem
 • Erlend Schou Fævelen, GE Healthcare
  Styremedlem
 • Pål Brun, Morrow
  Vara
 • Kjetil Rykkje, KRH Invest
  Vara