Prosess21

Forumet skal ha oppmerksomhet om både utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan denne industrien bidrar indirekte til utslippsreduksjoner i andre virksomheter og sektorer i Norge og internasjonalt.

Les mer her

 

Last ned ekspertgrupperapportene her:

Litiumbatterier - enkelt forklart

Veikart

Kompetanse

Notat Batteriverdikjede

Leverandørnæringen til prosessindustrien

Green Deal

Ny prosessteknologi

Karbonfangst

Kinesiskprosessindustri

Kinesiskprosessindustri kort

Biobasert prosessindustri

Entreprenørskap

Sirkulærøkonomi

Produktutvikling

Vertskapsattraktivitet

Kraft

Hovedoppgaver for forumet er å vurdere:

  1. hvordan den samlede virkemiddelbruken, inkl. forskningsinnsatsen og annen innovasjonsfremmende aktivitet som angår prosessindustrien, kan innrettes for å oppnå de langsiktige klimamålene på en effektiv måte,
  2. kostnader ved forslag til nye, eller endringer i eksisterende, FoU-programmer eller andre virkemidler, konsekvensene for prosessindustrien og virkninger på utslipp av klimagasser i Norge og internasjonalt, og
  3. hva som bør nedprioriteres ved forslag som krever økte bevilgninger.

Prosess21 søker å bygge videre på den positive samhandlingen som oppsto i forbindelse med utarbeidelsen av Veikartet for prosessindustrien. Forumet skal styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt industrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene. Videre skal forumet bidra til en dynamisk diskusjon om størrelsen og sammenhengen på relevante virkemidler og andre relevante initiativ. Forumet skal også se på hvordan dagens offentlige innsats kan brukes smartere.

Forumet skal belyse sentrale trekk ved norsk prosessindustri og vurdere barrierer og fortrinn for en bærekraftig utvikling av denne industrien med videre vekst og reduserte utslipp.

;