Nytt kapittel for Prosess21

Eyde-klyngen tok allerede opp behovet for en grønn strategi i 2013. Nå har Regjeringens styringsgruppe for Prosess21 begynt på et nytt kapittel og med et nytt mandat for å nå klimamålene innen 2050.

- Det var Eyde-klyngen som tok opp behovet for en strategi for norsk prosessindustri på Prosinkonferansen allerede i august 2013 og innspill til Solbergregjeringen i 2013. Så hadde det mye å si at utvalget med Connie Hedegaard og Idar Kreutzer løftet det opp fra Prosess21 i sin anbefaling om "Grønn konkurransekraft", sier Helene Falch Fladmark, leder av Eyde-klyngen.

Perioden 2019 til 2021 var den første strategiprosessen for norsk prosessindustri.

Les mer om Prosess21

Vil levere råd fortløpende

- I etterkant av dette har vi satt spor i Hurdalsplattformen  og arbeidet har bidratt til Regjeringens Grønt Industriløft (veikart publisert i 2022 og 2023). Nå er det fint å komme i gang med en ny strategiprosess, men vi kommer til å ha mer fokus på å levere råd og anbefalinger forløpende enn å samle opp dette i en større rapport i slutten av perioden som varer til 2026, sier Lars Petter Maltby, direktør for Prosess21. 

I Hurdalsplattformen vil en kunne se flere paralleller mellom anbefalingene fra Prosess21 og beskrevne politikkambisjoner, men levetiden på slike ambisjoner er ikke lengre enn regjeringsperioden. Ambisjonen om å være et langsiktig strategiforum krever fokus på kontinuitet og å bygge på faktaorientert industriell kunnskap. På embetsverksiden er det positivt at Nærings - og fiskeridepartementet har etablert og bygger opp en egen industriavdeling. Samme avdeling har helthetlig koordinerende ansvar for Grønt Industriløft.

Sikre fremtidig industriell vekst

Prosess21 er en viktig del av en langsiktig tverrpolitisk satsing for å møte klimautfordringene og sikre fremtidig industriell vekst og konkurranseevne i Norge.

Den nye styringsgruppen ledes av Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem og består av ledere fra industri, forskning og partene i arbeidslivet. Prosess21 tilknyttes også en referansegruppe med sentrale etater fra virkemiddelapparatet.

– Det er bra og viktig at arbeidet i Prosess21 fortsetter med et nytt mandat. Etter forrige rapport har vi hatt en energikrise som tydeliggjør behovet for økt tilgang på fornybar energi, til konkurransedyktig pris. EU har definert mer ambisiøse klimamål og innført en karbontoll (CBAM) som påvirker europeisk industri. Det pågår samtidig et globalt grønt subsidiekappløp gjennom for eksempel IRA. Vi trenger å se på hvordan Norge kan sikre en konkurransedyktig prosessindustri som både kutter egne utslipp og leverer kritiske råvarer til det grønne skiftet, i dette endrede globale bildet, sier Håvard Moe, som leder styringsgruppen, i en sak på Regjeringen.no.

Om Prosess21

Prosess21 ble lansert av Solberg-regjeringen i april 2018 under Næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen som oppfølger etter Industrimeldingen. Fra stortingsmeldingen beskrives "For å videreføre det viktige arbeidet som er gjort av blant annet Veikartet (mrk. Veikart for prosessindustrien) og av Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, vil regjeringen etablere et langsiktig strategiforum kalt Prosess21". Dette var utarbeidet av Eyde-klyngen. 

Prosess21 ble derfor i 2018 etablert som et langsiktig strategisk initiativ for å gi råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050, og samtidig legge til rette for at virksomhetene i denne industrien har bærekraftig vekst i perioden. Hovedanbefalinger fra Prosess21 ble presentert til Statsminister Erna Solberg, Næringsminister Iselin Nybø og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i februar 2021.

Arbeidet har vært innrettet mot utslipp fra norsk prosessindustri og hvordan norsk prosessindustri bidrar indirekte til utslippsreduksjoner i andre virksomheter og sektorer i Norge og internasjonalt. Et sentralt utgangspunkt for Prosess21 har vært at utslippsreduksjoner i norsk prosessindustri ikke skal skje som følge av at utslipp flyttes til land med mindre ambisiøs klimapolitikk (karbonlekkasje). Første fase av Prosess21 pågikk fra 2018-2021. Regjeringen har besluttet å videreføre Prosess21, hvor bevilgning for nye tre år (2022-2024) ble forankret i statsbudsjettet for 2022.

 

Les mer på Regjeringens nettside

Meld deg på vårt nyhetsbrev