Fagområde Logistikk

Mandatet innen dette fagområdet er å sikre kompetansedeling og kompetanseutveksling blant medlemmer i klyngen slik at flest bedrifter jobber aktivt for å bedre egen produktivitet.

Eyde Logistikk må ses i sammenheng med satsingen på logistikk i NCE prosjektet, men har koplinger også til sirkulær økonomi og bærekraft, samt digitalisering/automasjon.

"Logistikk omfatter alle ledd av en bedrifts verdikjede, og har mange likhetstrekk, uavhengig av bransje. Det er verdifullt å dele erfaringer og innsikt på tvers av bedriftene, for å lære av hverandre og få ny innsikt som kan anvendes i egen bedrift." - Gitte Aasen, Fiven Norge AS

 

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;