Kartlegging og måling av diffuse utslipp

Gjennom tre år har forskningsprosjektet ledet av Norce, jobbet med å kartlegge og forstå svevestøvet i omgivelseslufta rundt industrien, og har sammen med Eramet, Glencore, Fiven og Elkem utviklet en ny metode for målinger og analyse av luftkvaliteten rundt denne. På oppdrag fra Miljødirektoratet skal de gjøre forarbeidet til en veileder industribedrifter kan bruke for å kartlegge sine diffuse utslipp til luft.

Alle utslipp utenom punktkilder, er diffuse utslipp. Det kan være utslipp gjennom lyrer, ventilasjon, porter, dører og åpninger eller ved lossing, lasting, transportbånd og materialhåndtering. Eller på lageret, både ute og inne.

Forskningsprosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond. Prosjektet skal karakterisere støvet som finnes rundt industrien sammen med det som slippes ut fra industrien ved bruk av en ny sensorteknologi. En viktig del av prosjektet er å etablere et bindeledd mellom industri, leverandør og forskere. En god treenighet.

I slutten av september 2021 skal rapporten sendes ut til referansegruppene i industrien. I løpet av november skal tilbakemeldinger  samles inn  og rapporten ferdigstilles. Da vil bedriftene få en foreløpig metode for hvordan de skal gå frem for å kartlegge utslippene, hva de må ta hensyn til når de skal finne kilder, velge egnet målemetoder, velge representative måletidspunkt og -perioder, vurdere partikkelstørrelse, redusere usikkerhet, etc.

;