Lager veileder for å kartlegge diffuse utslipp

Norce leder et prosjekt som skal levere en metodikk-oversikt og veilede industribedrifter i hvordan de skal kartlegge sine diffuse utslipp til luft.

Den nye veilederen som forskningsinstituttet Norce er i gang med å utvikle, er bestilt av Miljødirektoratet siden Norge nå strammer inn kravene til diffuse utslipp.

Mangler en standard metode

- Vi mangler en standard metode, men det begynner å forme seg en vei for hvordan vi skal gjøre målinger i Norge, sier Hege Indresand i Norce, som har jobbet med dette i åtte år, og gjennom et forskningsprosjekt støttet av Regionalt Forskningsfond Agder siden 2017. 

Dette gav resultater, og nettverk innen industrien og forskningsmiljøer som Norce kunne bygge videre på.

Startet med kodeknekker-samling

- Det hele startet gjennom en kodeknekker-samling i 2012 i Eyde-klyngen. Den kontakten jeg har hatt med industrien gjennom Eyde-klyngen gjør at vi sitter på et nettverk som vi nå skal bruke som referanseramme, sier Indresand, som har blitt godt kjent med norsk industri og nøkkelpersoner ved hvert verk.

De fire bedriftene, Eramet i Kvinesdal, Glencore, Elkem og Fiven har bistått med FoU-ressurser siden det er industrien selv som må være med på å forme metoden og bidra til å kartlegge de diffuse utslippene.

 

Likte de utradisjonelle ideene

Utslipp av støv fra prosessindustrien kan grovt deles i kanaliserte og diffuse utslipp. For utslipp som kommer via kanaler er det etablert målemetodikk, standarder og utslippskrav som ivaretar kontroll med disse. For diffuse utslipp er det derimot et spinklere grunnlag for å utføre målinger. Dette medfører at kontroll med disse utslipp er dårligere. Det er også slik at dersom en ikke kan måle og kontrollere utslipp, er det også vanskeligere å jobbe målrettet for å redusere disse.

- Det første vi må begynne med er å finne ut hvordan situasjonen er i dag, sier Leif Hunsbedt, senior ingeniør i Eramet, som var en av de første Hege Indresand var i kontakt med fra industrien. 

Indresand kom for noen år siden med litt utradisjonelle ideer idet hun fokuserte på å måle støvpåvirkning i omgivelsene, i stedet for å måle direkte på utslippspunktene.

- Arbeidet med veilederen som pågår nå er imidlertid fokusert inn mot hvordan diffuse utslipp kan måles. Hun har gjort en kjempejobb og vært knallgod, skryter Hunsbedt. 

 

Gjennom porter og dører

Diffuse utslipp til luft kan i mange tilfeller være av miljømessig betydning, og for enkelte bransjer er de trolig større enn punktutslippene. Det er tydeliggjort krav til diffuse kilder i tillatelser til forurensende virksomhet ved å skille mellom utslipp fra punktkilder og utslipp fra diffuse kilder. Alle utslipp utenom punktkilder, er diffuse utslipp. Det kan være utslipp gjennom lyrer, ventilasjon, porter, dører og åpninger eller ved lossing, lasting, transportbånd og materialhåndtering. Eller på lageret, både ute og inne.  

 

Sendes ut i slutten av september

Håkon Skistad og Hege Indresand har samlet inn bakgrunnsmaterialet for rapporten. Dag Borgnes i Norsk Energi er også koblet på prosjektet. I slutten av september skal rapporten sendes ut til referansegruppene i industrien. I løpet av november skal tilbakemeldingene samles inn og rapporten ferdigstilles. Indresand håper rapporten vil gi bedriftene en foreløpig metode for hvordan de skal gå frem for å kartlegge utslippene, hva de må ta hensyn til når de skal finne kilder, velge egnet målemetoder, velge representative måletidspunkt og -perioder, vurdere partikkelstørrelse, redusere usikkerhet, etc. 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev