Siren Marcussen Neset fra Forskningsrådet kommer med flere tiltak for bedriftene i Korona-krisen
Siren Marcussen Neset fra Forskningsrådet kommer med flere tiltak for bedriftene i Korona-krisen

Tiltak for næringslivet under og etter korona-krisen

Her er en oppdatert oversikt over hvilke tiltak for næringslivet Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Agder fylkeskommune og Staten innfører i korona-krisen og tiden nå etterpå. 

Kompensasjonsordning for næringslivet (kontantstøtteordningen)

Alle virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Mer informasjon om kompensasjonsordninger fra staten finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

og her finner du søknadsløsningen: https://kompensasjonsordning.no/

Lånegarantiordning

Dette er en ordning for å sikre selskapene tilgang på likviditet gjennom økt tilgang på bankfinansiering. Lånegarantiordningen er rettet mot både små, mellomstore og store bedrifter i hele landet. Ordningen innebærer at bedrifter som har fått likviditetsutfordringer på bakgrunn av Covid-krisen, kan søke om lån fra sin bank hvor staten garanterer for 90 % av lånet. For å undersøke disse mulighetene anbefales det at bedriftene kontakter sin eksisterende bankforbindelse.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/

 

Innovasjon Norges tiltak

Innovasjon Norge setter inn en rekke tiltak for næringslivet. Se deres oversikt her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Oppstartsfinansiering 

Økt støttegrad, økt låneramme og tilskudd til kommersialisering er blant tiltakene Innovasjon Norge nå tilbyr etablerere. Det er også mulig å søke om kombinasjoner av tjenester, og dermed kan maksimal støtteramme per prosjekt økes. 

Små og mellomstore bedrifter

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd er en helt ny tjeneste myntet på små og mellomstore bedrifter som har potensiale til å vokse. Les mer om denne ordningen her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/ekstraordinart-innovasjonstilskudd-2020/

For Innovasjonslån økes makslån per kunde fra 25 millioner til 50 millioner, og det tilbys rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år.  

Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner Innovasjon Norge for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres. 

Endringer i Innovasjon Norges lånevilkår 
  • Avdragsutsettelse på lån i ett år   Søk om avdragsutsettelse 
  • Lavere lånerenter: ned 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån 
  • Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser 

 

Forskningsrådets tiltak

  • Løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og 3-4 bevilgningspunkt i løpet av 2020. Innovasjonsprosjekter i næringsvlivet er forsknings- og utviklingsprosjekter som ledes av en bedrift.
  • Maksimere utnyttelse av statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad i IPN-prosjekter med tilsagn i 2019 og i 2020.
  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
  • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.
  • 2. september er det søknadsfrist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekter. Det er en prosjekttype som forskningsorganisasjoner kan søke på, men de må samarbeide med næringslivet.

Les mer her

 

 

Agder fylkeskommunes tiltak

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

Søknadsfristen til første runde var 1. april. Andre runde blir utlyst om kort tid. 

- Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig, sier Wenche Fresvik, avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune.

  

Meld deg på vårt nyhetsbrev