Siren Marcussen Neset fra Forskningsrådet kommer med flere tiltak for bedriftene i Korona-krisen
Siren Marcussen Neset fra Forskningsrådet kommer med flere tiltak for bedriftene i Korona-krisen

Korona-krisen: Tiltak for næringslivet

Korona-tiltak: Her er oversikten over hvilke tiltak for næringslivet Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Agder fylkeskommune og Staten innfører i korona-krisen. 

Kompensasjonsordning for næringslivet (kontantstøtteordningen)

Alle virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Mer informasjon om kompensasjonsordninger fra staten finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

og her finner du søknadsløsningen: https://kompensasjonsordning.no/

Lånegarantiordning

Dette er en ordning for å sikre selskapene tilgang på likviditet gjennom økt tilgang på bankfinansiering. Lånegarantiordningen er rettet mot både små, mellomstore og store bedrifter i hele landet. Ordningen innebærer at bedrifter som har fått likviditetsutfordringer på bakgrunn av Covid-krisen, kan søke om lån fra sin bank hvor staten garanterer for 90 % av lånet. For å undersøke disse mulighetene anbefales det at bedriftene kontakter sin eksisterende bankforbindelse.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/

 

Innovasjon Norges tiltak

Innovasjon Norge setter inn en rekke tiltak for næringslivet. Se deres oversikt her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Oppstartsfinansiering 

Økt støttegrad, økt låneramme og tilskudd til kommersialisering er blant tiltakene Innovasjon Norge nå tilbyr etablerere. Det er også mulig å søke om kombinasjoner av tjenester, og dermed kan maksimal støtteramme per prosjekt økes. 

Små og mellomstore bedrifter

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd er en helt ny tjeneste myntet på små og mellomstore bedrifter som har potensiale til å vokse. Les mer om denne ordningen her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/ekstraordinart-innovasjonstilskudd-2020/

For Innovasjonslån økes makslån per kunde fra 25 millioner til 50 millioner, og det tilbys rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år.  

Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner Innovasjon Norge for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres. 

Endringer i Innovasjon Norges lånevilkår 
 • Avdragsutsettelse på lån i ett år   Søk om avdragsutsettelse 
 • Lavere lånerenter: ned 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån 
 • Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser 

 

Forskningsrådets tiltak

Regjeringen vil styrke satsningen på næringsrettet forskning, og foreslår å øke bevilgninger til Forskningsrådet. Se https://www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/prosjektendringer/blir-forskningsprosjektet-deres-pavirket-av-situasjonen-med-koronaviruset/ for tiltak fra Forskningsrådet. Der finner du informasjon om:

 • Søknadsfristen mai 2020
 • Søknadsbehandling 2020
 • Tiltak for næringslivet
 • Nye prosjekter og kontrakter
 • Utbetaling av prosjektmidler
 • Prosjektendringer i pågående prosjekter
 • Prosjekter med ph.d. og postdoc
 • Nærings-ph.d.
 • Stipendiater og forskere som er på forsker-/utenlandsopphold eller har mobilitetsstipend
 • Arrangementer og møter i regi av Forskningsrådet
 • Forskningsrådets Brusselkontor
 • Horisont 2020-prosjekter
 • Horisont 2020-utlysninger

 

Tiltak for næringslivet

Forskningsrådet er i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig situasjon på grunn av inntjenings- eller kapitalbortfall.

 • Det blir løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN), og det blir bevilget nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. 
 • Statsstøtteregelverkets handlingsrom brukes med hensyn til støttegrad og størrelse og form for egenandeler i prosjekter der det er mulig.
 • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Les mer om tiltakene for næringslivet

 

Prosjektendringer i pågående prosjekter
 • Fremskynde aktivitet: Det oppfordres til å fremskynde aktiviteter i prosjektet dersom det er mulig. Meld dette inn som en prosjektendring. 
 • Forsinkelser: Prosjekter som på grunn av koronasituasjonen har forsinkelser vil kunne få innvilget dette. 
 • Ikke gjennomførbart prosjekt: klausul om force majeure gjelder. 
 • Sette prosjekter på vent: Dersom prosjektansvarlig ønsker å sette prosjektet på vent, godtar vi dette både for løpende og nye prosjekter.
 • Økning eller forskyving av kostnader i prosjekter: vurderes i det enkelte tilfelle. Bevilgningsrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet, selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen. 
 • Endring i egenfinansiering: vurderes i det enkelte tilfelle. 
 • Endring i samarbeidspartnere: Prosjekter eller sentre som har fått finansiering av oss vil ikke få redusert støtten fra Forskningsrådet i 2020, selv om samarbeidspartnere trekker seg eller reduserer innsatsen. For 2021 blir det gjort en ny vurdering av prosjektet. 
 • Valutakurser: tildelingstidspunktet gjelder, som tidligere.
 • Avlyste møter og aktiviteter i prosjektet: påløpte og ikke-refunderbare kostnader kan dekkes.  

Prosjektansvarlig må melde fra om prosjektendringer gjennom Mitt nettsted 

 

Agder fylkeskommunes tiltak

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

Søknadsfristen til første runde var 1. april. Andre runde blir utlyst om kort tid. 

- Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig, sier Wenche Fresvik, avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune.

  

Meld deg på vårt nyhetsbrev