Hva skal til for å lykkes med et samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning?

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, deltok med sine perspektiver under et seminar Kunnskapsdepartementet og Nærings - og fiskeridepartementet arrangerte, med fokus på hvordan næringslivet og forskningsinstitusjonene er rigget for et samarbeid.

Seminaret ble holdt på Simula  i Oslo, og møtet ble ledet av statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og
forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet seminaret.

Representanter fra universiteter, høyskoler, instituttsektor og næringsliv var med på seminaret.

- Ta utgangspunkt i behovet

- Jeg var en av få representanter fra industrien. Mitt innlegg hadde fokus på at vi må også tenke entreprenørskap i kombinasjon med det etablerte næringslivet. Vi må ta utgangspunkt i hva behovet og kunnskapsgapet er i industrien. Jeg presenterte deler av min rapport for ekspertgruppe i Prosess21 for entreprenørskap, og oppfordret til tettere samarbeid mellom universiteter og næringsliv, sier Lars Petter Maltby.

Hensikten med seminaret var å sette søkelyset på roller og samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning. Hvor godt er vi rigget for slikt samarbeid i dag? Hva fungerer bra, og hvor er det forbedringsmuligheter?

- Jeg tror det er betydelig forbedringspotensial for samskaping på dette området. Forskningen må ha nødvendig frihet, men man må også ta utgangspunkt i hva behovet er for eksisterende næringsliv. Da er det betydelig større muligheter for å få effekt av forskningen i form av økte arbeidsplasser, diversifisert arbeidsliv og til sist - økte eksportverdier som skaper nye inntekter til landet, sier Maltby.

 

- Bør bli bedre integrert

I invitasjonen fra Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som ble sendt de inviterte, var følgende formulert:

"Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning slår fast at innovasjonsperspektivet bør integreres bedre i utdannings- og forskningsvirksomheten til universitetene og høyskolene. Utadrettet virksomhet og samarbeid med eksterne aktører gir mulighet for gode læringsarenaer og muligheter for nytenkning og entreprenørskap.

Samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene og næringsliv er svært viktig i utviklingen av lokale og regionale økosystemer for kommersialisering og næringsutvikling og vi er opptatt av å styrke dette. I dette inngår også samarbeid med næringslivet om og i utdanningene slik at studentene utvikler evnen til innovasjon og nytenkning. Økt mobilitet av ansatte mellom næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene er også viktig for å skape nettverk, bygge kompetanse og styrke kunnskapsflyten mellom sektorene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev