Dette bør fremtidens operatører lære seg

I august presenterer for første gang Eyde-klyngen og fagskolene i Agder et nytt etter- og videreutdanningstilbud -  «Prosessindustri + En utdanning i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse».

 

Dette er en utdanning som skal styrke kompetansen blant bedriftenes operatører slik at de er bedre rustet til å kunne møte utfordringer bedriften står overfor. Utdanningen har som mål å skape verdens beste operatører i endringstid.

 Utdanningsprogrammet er et samarbeid mellom Eyde-klyngen og fagskolene i Agder, og vil ha undervisningssted på Sørlandet Fagskole i Grimstad. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og er nylig blitt godkjent utdanningsprogram av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Forstå helheten

Fremtiden stiller andre krav til kvalifikasjoner, ferdigheter og kunnskap enn det som tidligere var gjeldende i prosessindustrien. Den økte implementeringen av helautomatiske løsninger, robotisering og bærekraft stiller helt andre krav til operatøren nå enn tidligere.

- Den verden vi lever i i dag, og den beinharde konkurranseposisjonen bedriftene sitter i, fører til store og økende krav til prosesstabilitet og leveranseeffektivitet. Kostnadene må hele tiden ned. Verden kommer til å fortsette slik, påpeker Heine Østby, administrerende direktør i 3B Fibreglass, som har vært deltaker i styringsgruppen for prosjektet Eyde Operatør som har ledet frem til utdanningen Prosessindustri +. 

Økende behov

I januar 2016 gjennomførte Eyde-klyngen en bred strategisamling for alle medlemsbedriftene. Her kom det tydelig frem et behov for en fagarbeider som mestrer godt sitt eget fagområde, forstår helheten i produksjonen, og som kan håndtere automatiserte løsninger.

Endringene bedriftene i klyngen står ovenfor skaper et behov for at eksisterende arbeidskraft utvikler sin kompetanse til å favne bredere enn konkrete avgrensede fagfelt, slik det i stor grad er i dag. Operatører må ha en forståelse for endringene som kommer og hvordan det vil påvirke deres arbeidsmetodikk, arbeidsutstyr og ansvarsområder.

Utvikler kompetansen

Bedriftene i Eyde-klyngen har lite utskiftning av ansatte. Dette skaper et behov for at eksisterende arbeidskraft utvikler sin forståelse for produksjonsendringer og utvikler sin kompetanse. Fokuset på fagarbeidernes viktige rolle for verdiskapingen i Norge er økende i industrien, og i den nasjonale satsningen innen utdanning. Eyde-klyngen mener at fagskolene sitter i en nøkkelposisjon for å videreutvikle bedriftenes operatører til å møte dagens og fremtidens behov. Samtidig har Fagskolen samarbeid med næringslivet som et viktig satsningsområde i fagskolenes strategi. Dette er et godt grunnlag for et samarbeidsprosjekt om et nytt etter- og videreutdanningstilbud for operatører.

 Snakker samme språk

Eyde Operatør har som mål å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger og som evner å tenke langsiktig. Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Operatøren skal forstå sin rolle i å utvikle bedriften i en bærekraftig retning. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen.

I studiet Prosessindustri + er emnet Bærekraftig utvikling satt som en av grunnpilarene studentene må ha innsikt i, for å forstå endringsprosessene prosessindustrien står ovenfor. Dette emnet vil gjøre seg gjeldende som grunnleggende argumentasjon for de kommende fagemnene.

Arbeidslivets utdanning

- Fagskoleutdanning skal være «arbeidslivets utdanning» og vi skal tilby utdanninger som arbeidslivet har behov for. Det gode samarbeidet med Eyde- klyngen har gitt oss en unik mulighet til å utvikle og tilby en utdanning som prosessindustrien har behov for, slik at de kan møte de utfordringer bedriftene står ovenfor. Medlemskap og samarbeidet med Eyde – klyngen er også viktig for fagskolen da det gir oss en arena hvor vi møter bedrifter som er verdensledende på sine fagfelt, vi får mulighet til å følge med på utviklingstrender og være en del av et fagmiljø.  Vi gleder oss til videre samarbeid med Eyde – klyngen når vi starter opp studiet Prosessindustri+ til høsten, sier Gunnbjørg Tveiten Engehagen, rektor ved Sørlandets fagskole.

Bærekraftig

Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å forstå muligheter og utfordringer knyttet til automatisering av produksjon. Hvordan påvirkes bedriftens konkurransekraft ved implementering av automatiserte løsninger? Mellommenneskelig samspill er avgjørende for å bygge en felles forståelse for endring og omstilling i hele bedriftsorganisasjonen. Bærekraftig utvikling, automatisering og mellommenneskelig samspill vil alle tre være viktige byggesteiner for å forstå emnet endringskompetanse, både behov, muligheter og utfordringer.

Som avslutning av studiet vil studenter bli utfordret til å benytte tilegnet kunnskap og ferdigheter i en hovedoppgave, som de skal knytte til faktiske arbeidsoppgaver/prosesser.

Utdanningsløpet er 1 årig (60 fagskolepoeng) NOKUT-godkjent studieprogram på deltid, oppstart august 2018.

Les om Nikkelverket i LO-aktuelt her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev