Workshop: Prosess 21

Tid: torsdag 6. februar 2020 - 10:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Herøya

Onsdag 6. februar gjennomfører Prosess21 sine ekspertgrupper sirkulær økonomi, ny prosessteknologi med redusert CO2 avtrykk inkl. CCU, vertskapsattraktivitet og CCS en felles workshop på Herøya. Alle medlemmer i Eyde-klyngen er velkomne til deltagelse.

Workshop: Gi innspill til ekspertgrupper for PROSESS21.

Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. (https://www.prosess21.no/ ) Tre av åtte pågående ekspertgrupper ønsker å kjøre en workshop sammen med IGT på Herøya torsdag 6. februar. Det er ønskelig med innspill fra industrien.

Sirkulærøkonomi: Skal evaluere mulighetene for ytterligere spesialisering og verdiskaping i bruk av ulike sidestrømmer, samt utnyttelse av resirkulerte råstoffer og materialer generelt. Det jobbes med fire hovedproblemstillinger, og søker nå konkrete innspill til hvordan vi kan løse dem best mulig og legge til rette for at Norge skal bli et foregangsland i en grønn sirkulær økonomi: * Hvordan skape marked for sirkulære produkter? * Hvordan finansiere/ dele risiko i en sirkulær økonomi? * Hvordan kartlegge materialstrømmer og bygge kompetanse? * Hvordan etablere rammeverk og regelverk tilpasset en sirkulær økonomi

Ny prosessteknologi med redusert CO2 avtrykk, inkl. CCU: De viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å reduksjon av klimagasser. Omlegging til nullsutslippsløsninger vil i mange tilfeller øke kostandene i produksjonen, og vil innebære tunge utviklingsprosjekter i startfasen. Ekspertgruppen skal beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket.

Vertskapsattraktivitet og rammebetingelser:  Hvordan styrke Norges konkurranseevne som vertsnasjon for investeringer i den globale prosessindustrien fram mot 2050? – Både reinvesteringer og nyinvesteringer ved etablert aktører, men også nyanlegg for utenlandske og nyetablerte norske interesser. Ekspertgruppen skal utrede hva som påvirker konkurranseevnen om lokalisering av prosessindustri, og foreslå tiltak som styrker rammevilkåra. Dette kan være energipolitikk, innovasjonspolitikk og støtteregimer, tilrettelegging av arealer og vertskapsfunksjoner med mer.

Foreløpig agenda:

  • Velkommen v/IGT & Prosess21
  • Kort presentasjon av følgende:
    • Industrial GreenTech, Prosess21 og ekspertgruppene
  • Lunch
  • Workshop med ulike oppgaver
  • Oppsummering av innspill
  • Vegen videre

Les mer

 

Kontakt

- irene@telemarkoffshore.no