ARENDALSUKA: - Vi har veldig mye snacks i Norge

- Det finnes veldig mye snacks i Norge, men vi trenger å kjøre prosessene raskere, sier Pål Runde, leder av Battery Norway om norsk råvareproduksjon. Torsdag deltok han i panelsamtale om hvordan vi kan realisere målene i Norges mineralstrategi.

- I dag blir ferdigprosesserte batterimaterialer produsert i Kina. Men nå blir det veldig strenge krav fremover til bærekraft, og mengde resirkulerte råmaterialer, etter at EU i sommer utarbeidet nye lover, sier Pål Runde.

Europas største produsent

Visste du at Norge er Europas største produsent av noen av de kritiske mineralene som trengs for det grønne skiftet, eller at vi sannsynligvis har Europas største forekomst av sjeldne jordarter? Dette var utganspunktet for panelsamtalen på MS Lofoten under Arendalsuka torsdag. Disse deltok:

 • Karianne B. Bråthen, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Rune Volla, Avdelingsdirektør for energi og energiomstilling, Norges Forskningsråd
 • Pål Runde, Daglig leder, Battery Norway
 • Alf Reistad, Konst. daglig leder, Rare Earths Norway
 • Ole Christian Selsås, Direktør for Quarts and mining operations, Elkem
 • Henrik Schiellerup, Avdelingsdirektør, NGU
 • Ana Maria Martinez, Seniorforsker, SINTEF
 • Kurt Aasly, Førsteamanuensis, NTNU
 • Gunnar Moe, Administrerende direktør, Rana Gruber
 • Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef Industri, SINTEF

Se streamen her

-Global råmaterialkrise

- Jeg tror at vi er midt i en global råmaterialkrise. Vi i SINTEF utvikler kunnskap og teknologi som muliggjør robust og bærekraftig tilgang og utnyttelse av mineralske ressurser som er helt nødvendige for det grønne skiftet. Vi skal utvikle nye og grønne teknologier, og ta dem i bruk. Samtidig som vi skal ivareta natur og klima. Dette er ekstremt krevende og komplekst, så det krever at vi samarbeider med industri, næringsliv, institutter, forskningsinstitutter, akademiske institusjoner og myndigheter, sier Ana Maria Martinez, Seniorforsker i SINTEF.

Tilgang på råmaterialer og kompetanse

Det grønne skiftet krever tilgang til en rekke kritiske metaller og mineraler. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at etterspørselen etter slike kritiske råmaterialer til bruk i grønn teknologi vil være fire ganger høyere i 2040 enn i dag hvis vi skal nå Parisavtalens mål. Stabil tilgang på kritiske råmaterialer vil være avgjørende for fremtidens sikkerhet, verdiskaping, industriutvikling og arbeidsplasser. I dag trues forsyning av viktige metaller og mineraler av økende råvarenasjonalisme, monopolisering og krig. Råvareforsyning står derfor høyere enn noensinne på den politiske agendaen. I mars la EU-kommisjonen frem sin Critical Raw Materials Act som skal styrke bærekraftig mineralproduksjon og øke kontinentets selvforsyning, og 21. juni ble regjeringens mineralstrategi lagt frem.

- Kompetanse burde også inn på listen over kritiske råmaterialer, sier Kurt Aasly, Førsteamanuensis ved NTNU. 

Tilgang på gode folk, rekruttering til bransjen, og kompetanse på hvordan en kan få til resirkulering av råmaterialer, er viktig i det grønne skiftet. 

Har vi verktøyene?

- Vi produserer i dag tre ganger så mye Lithium som vi gjorde i 2017. Markedsverdien for de mineralene vi trenger for en energiomstilling er fordoblet de seneste årene, sier Henrik Schiellerup, avdelingsdirektør ved NGU.

Norsk økonomi er avhengig av kritiske råvarer, og behovet vil øke etter hvert som vi omstiller oss og skaper arbeidsplasser innen f.eks. batteriproduksjon og havvind. Samtidig er vi en eksporterende mineralnasjon og den norske regjeringen ønsker at vi skal ta større ansvar for forsyning av Europa og allierte nasjoner i lys av usikkerheten som er oppstått som følge av krig og geopolitisk uro. Derfor står også internasjonalt samarbeid sentralt i mineralstrategien. Er vi klare for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring? Har vi verktøyene og tempoet som trengs?

- Vi er nødt til å ha en annen retning, og det må gå raskere. Vi skal gjøre det vi kan for at denne satsingen blir prioritert. Norge kan ta en ledende posisjon siden vi har natur-energien, teknologi og kompetansen, så Norge kan virkelig får til bærekraftige mineraler, sier Karianne B. Bråthen (Ap), stortingsrepresentant i Næringskomiteen.

Les også i Dagsavisen

Les også i NGU

Les også i GEO365Her ser du programmet:

Kunnskap som drivkraft for en bærekraftig forsyning av mineraler og metaller

Innlegg ved SINTEF, NTNU og NGU – Norges geologiske undersøkelse.

Panelsamtale i møte mellom forskning, politikk og industri

 • Hvilken rolle bør Norge ta i grønne verdikjeder i Europa/internasjonalt?
 • Hvordan skal vi realisere målene i Norges mineralstrategi?
 • Hva er status på kunnskapsgrunnlaget – hvilken FoU-innsats blir nødvendig for å bli ledende på bærekraftig utvinning? 
 • Rekruttering til mineralindustrien – klarer vi å øke utdanningstakten?

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev