Prosess21: Rapporten for sirkulær økonomi er ferdigstilt

Ekspertgruppen for Sirkulær Økonomi har ferdigstilt sluttrapporten. 

Her kan du se lese mer og se filmen som er produsert basert på arbeidet.

Se filmen på norsk

Se filmen på engelsk

- Skal være lønnsomt for bedriftene

Ekspertgruppen har vært ledet av Katrine Næss i Yara, og har hatt representanter fra både bedrifter, akademia, LO og Norsk Industri. Fra Eyde-klyngen har Gunnar Kulia deltatt i ekspertgruppen.

- Det vi har pekt på som viktig, er å kartlegge material - og sidestrømmer, for å se potensialet for utnyttelse. Vi har hatt fokus på at sirkulærøkonomi også må være lønnsom for bedriftene, blant annet ved å foreslå andre avskrivingsregler ved investeringer. Om bedriftene får et raskere skattemessig fradrag for nyinvesteringer, kan dette tilrettelegge for riktige miljøvennlige investeringer, poengterer Gunnar Kulia.

Muligheter for norsk prosessindustri

For norsk prosessindustri betyr en satsing på sirkulær økonomi muligheter for grønn verdiskaping, økt eksport og styrket konkurranseevne.

Ekspertgruppen for sirkulær økonomi vektlegger blant annet tiltak for å skape et attraktivt marked for sirkulære produkter og risikodeling gjennom nye grønne finansieringsmodeller. I rapporten omtales en rekke konkrete eksempler på sirkulærøkonomiske løsninger fra prosessindustrien.

Økt etterspørsel etter miljø - og ressurseffektive produkter

Gruppen stiller seg bak tidligere anbefalinger og fremhever særlig viktigheten av økt etterspørsel etter miljø- og ressurseffektive produkter, offentlige innkjøp med strengere miljøkrav, harmonisering og forenkling av EU-regelverk og satsing på sirkulærøkonomi i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

- Kompetansebygging og radikal innovasjon er også viktige dimensjoner. Vi må få dette inn i bevisstheten til bedriftene. Eyde-klyngens fagskoletilbud bidrar til at bedriftene ser et mulighetsbilde i dette. Også bevissthet om materialer og hvordan unngå sløsing. 10 år frem i tid er det ikke akseptabelt at materialer kastes. Derfor må vi intensivere arbeidet i dag med å finne sirkulære løsninger, presiserer Kulia.

Fire nye hovedgrep

Gruppen forslår også fire nye hovedgrep som økte avskrivingssatser for sirkulære prosjekter, økt kunnskap om og kartlegging av materialstrømmer, virkemidler for å redusere mengden farlig avfall og radikal innovasjon. Rapporten skal gi grunnlag for politikerne til å vedta nye føringer eller tiltak. Men Kulia er opptatt av at vi ikke kan sitte og vente på nye politiske retningslinjer.

- Bedriftene er godt i gang med arbeidet. Og gjennom kartleggingen som Eyde-klyngen nå skal lede, klargjøres mulighetsbildet ytterligere, sier Kulia. 

Rapporten kan lastes ned HER

 

Overlevering av rapporten

Ekspertgruppens rapport vil bli presentert under årets PROSIN-konferanse som arrangeres 10-11.August. Program kommer straks.

Årets konferanse tilbyr ulike former for deltakelse. Du kan velge å delta;

  • digitalt via tilsendte linker etter påmelding
  • fysisk tilstedeværelse på Strand Hotel Fevik
  • fysisk tilstede på en «hub» i Grenland
  • fysisk tilstede på en «hub» i Mo i Rana
  • fysisk tilstede på en «hub» i Oslo

Påmelding HER

 

Ønsker du å vite mer om Prosess21, ta gjerne kontakt med sekretariatsleder for Prosess21, Lars Petter Maltby: lars.p.maltby@eydecluster.com

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev