- Vi ser at fokus fører til forbedringer

Diffuse utslipp fra produksjonsanlegg er i dag vanskelige og ressurskrevende å måle og beregne. Nye metoder føre til at enda mindre utslipp siver ut i lufta og naturen. 

Forrige uke samlet representanter fra landbasert industri og forskere seg i Oslo for å lære og diskutere dagens og fremtidens metoder. Over 80 personer deltok på seminaret som tok for seg metoder for å måle og beregne diffuse utslipp til luft.

- Kompetansen og erfaringen som finnes i Norge i industrien og blant forskere på målemetodikk for diffuse utslipp gjør at Norge er verdensledende innenfor dette temaet. Målet er å finne de beste metodene for å kartlegge og dokumentere diffuse utslipp som går ut i luften. I dag er usikkerheten i målingene altfor høy i forhold til kravene som Miljødirektoratet ønsker å kreve for diffuse utslipp i utslippstillatelsene. Seminaret var fokusert på støvutslipp, som er det mest problematiske utslippet i dag, men deltageren fikk også høre om måleprogrammene etablert for gasslekkasjer i raffinerier fra Equinor, sier Hege Indresand fra NORCE.

Bedriftene som deltar i det opprinnelige ENSENSE-prosjektet som startet opp i 2017 sammen med forskningsinstituttet NORCE, ønsker å jobbe med utfordringene knyttet til diffuse utslipp til luft fra anlegg - alle utslipp dom ikke går i piper og kanaler. Kort fattet alle utslipp som unnslipper renseanlegg fra aktiviteter inne i verkshaller og ute på tomta.

De fleste landbaserte industriene i Norge var representert , sammen med deltagere fra forskningsinstitutter, akademia, konsulenter og miljødirektoratet.

- Seminaret var på et høyt faglig nivå og mye kunnskap ble deltBedrifter og akademia viste eksempler på hva som er blitt gjort. For eksempel i ett tilfelle dro to personer rundt og målte støvskyer fra en rekke utendørs prosesser. Ellers var man innom temaer som kamerateknologi, lasermålinger, optiske målinger, pumpe og nedfallsmålinger, som er noe av teknologien som er i bruk, informerer Indresand.

 

Nye metoder

- Spørsmålet som mange stiller seg, er hvorfor det er vanskelig å måle disse utslippene, sier Indresand.

Miljømålinger i dag blir gjort hovedsakelig med det som kalles standard metoder, og innenfor diffuse utslipp finnes det ingen standard metoder industrien og miljødirektoratet har ansett som brukbare for norske forhold.

- Videre, er kartlegging av utslipp og målinger eller beregninger med de metodene som er brukt i dag er svært ressurskrevende og kostbare. Den viktigste grunnen er at de diffuse utslippene er forskjellige fra verk til verk, har ulike kilder og støvet har ulik karakteristikk, som gjør at målemetodikk må tilpasses. I tillegg er vind og vær faktorer som kompliserer dette med å karakterisere og måle en støvsky på eller rundt et verk. Til slutt må alle spørre seg om hvor nøyaktig målingene trenger og være, og da er grunnen til at man vil måle viktig å fokusere på. Planlegging er viktig når du skal sette opp et måleprogram. Hva er spørsmålet vi ønsker svar på? Og så må vi måle etter dette, sier Indresand.

 

Få standarder

- Det finnes veldig få standardiserte prosedyrer på målinger av diffuse utslipp. Det er vanskelig å få riktige tall ut av målingene, og usikkerhetene er store, sier Marianne Furuholt, prosjektleder i Eyde-klyngen.

- Det er ikke bare å lese av på et instrument, du må vite hva du måler, sier Håkon Skistad, ekspert innenfor støvmålinger. Han kaller seg selv for «handelsreisende i støv og røyk».

Det er behov for å utvikle flere og bedre standard målemetoder, og de som jobber med dette i Norge kan være bidragsytere for å få dette på plass.

Må oppgi diffuse utslipp

I følge nye utslippstillatelser, skal bedriftene nå begynne å rapportere diffuse utslipp. Det som til nå har vært kanalisert, begynner bedriftene å få kontroll på. Derfor må vi ta steget videre til de diffuse. Det blir satt fokus på det for å vise at det blir gjort tiltak på dette. 

- Vi ser at fokus fører til forbedringer. Dette er også noe som kommer til å komme i EU, så det er bra å være i front, sier Furuholt.

Reduserte NOx

Gabriella Tranell, Sintef, gikk gjennom Ferrolegeringsindustriens forskningsfonds 30 år lange historie, og viste hva slags fokus det har vært på diffuse utslipp og hvilke gode resultater dette har ført til. NOx-formasjoner (nitrøse gasser som kan føre til sur nedbør) har blitt redusert.

 

 

OM ENSENSE-prosjektet "Miljøovervåking for fremtidens prosessindustri":

Prosjektet, som er støttet av Regionalt Forskningsfond Agder, er et samarbeid på tvers av aktører som har interesse av å forbedre miljøovervåking og rapportering i landbasert prosessindustri til større nytteverdi for industrien. 

Totalbudsjettet på prosjektet ligger på 6,35 millioner kroner. 3 millioner av dem er fra Regionalt Forskningsfond Agder, mens resterende betales av bedriftene. Eramet eier prosjektet mens NORCE er prosjektleder.

 Deltagere i ENSENSE-prosjektet er:
  • Eramet AS (prosjekteier)
  • Saint-Gobain Ceramic Materials AS
  • Glencore Nikkelverk AS
  • Elkem AS
  • NORCE (prosjektleder)
  • Eyde-klyngen

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev