Skal øke verdiskapingen med nullutslipp

Norsk prosessindustri har som mål å være verdensledende på å utvikle en lønnsom nullutslippsteknologi. Da må de gode ideene komme opp fra skuffene.

 

Fremtidens samfunn krever en betydelig reduksjon i utslipp fra spesielt industrien. Derfor tar norsk industri saken i egne hender og danner et ekspertpanel - Prosess 21, som skal bidra til å utvikle ny teknologi som tar nullutslippssamfunnet på alvor.

Les mer om Prosess21 her

Styrker samhandlingen

– De neste store skrittene krever at vi styrker samhandlingen mellom de relevante kompetansemiljøene og de ulike offentlige virkemidlene. Dette skal Prosess21 bidra til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sammen med sine underleverandører har prosessindustrien lenge vært innovativ ved å finne måter å produsere mer effektivt, samtidig som det har lavere CO2-avtrykk.

- Fremst på utvikling

Industrien skal være fremst på utvikling, og på denne måten tiltrekke seg verdensledende kompetanse. Norge skal bli en bærekraftig industrinasjon med høy ekspertise. Tre ekspertgrupper (entreprenørskap, spesialisering og CO2-fangst) er kommet i gang og flere planlegges. Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, og medlem av regjeringens ekspertutvalg i Prosess21, leder gruppen for entreprenørskap, som er den første igangsatte.

 

Kompetent ekspertgruppe

- På spørsmål fra både statsminister og næringsminister er det naturlig å svare på spørsmålet ”hva skal til for å etablere ny prosessindustri i Norge?” Derfor er det planer om å overlevere anbefalinger for å få dette til under PROSIN-konferansen 12.aug, sier Maltby.

- Vi har en meget kompetent ekspertgruppe som består av gründere, kapitaleiere, industri og akademia, legger han til.

Det er gjennomført to gruppemøter i ekspertutvalget allerede, og arbeidet er preget av innspill og workshop.

- Det er viktig å benytte tiden ekspertgruppen er samlet, så vi legger opp til aktiv arbeidssesjon når vi først er samlet, presiserer Maltby.

 

Hva skal vi gjøre etter olja? 

Spørsmålet alle stiller seg – og ønsker å finne en løsning på, er hva vi skal leve av i Norge når vi ikke skal satse på olja. Det er her prosessindustrien vil ta posisjon.

- Prosessindustrien er kapitalintensiv – dette betyr at det er redusert antall aktører som ønsker å investere i denne type industri. Det er jo derfor også dagens prosessindustri i stor grad er eid av internasjonale store bedrifter hvorav eksempelvis Hydro og Yara er norsk eide. Derfor er det viktig å ha fokus på vertskapsattraktivitet slik at Norge legger til rette for at utenlandske bedrifter kan investere i Norge. Dette vil riktignok være fokus i en egen ekspertgruppe, så vi skal i større grad se på hva skal til for å starte opp ny bedrift og aktivitet i og rundt prosessindustrien, sier Maltby.

 

Intraprenørskap

Et særpreg her blir igjen at prosessindustrien og kompetansen i denne i stor grad er preget av at ansatte jobber i store bedrifter slik at det blir preget av en form for innovasjon innad i bedriftene. Et såkalt intraprenørskap mer enn entreprenørskap.

I sum ser vi at det ikke er så mange oppstartsbedrifter i prosessindustrien, men nettopp derfor blir det viktig å gi anbefalinger hvordan vi skal kunne få til flere. Overordnet viktig er derfor å legge til rette for at det skal oppstå flere oppstartsbedrifter i prosessindustrien og at disse får til nødvendig vekst, sier Maltby.

Han har i innledende arbeid sett at det er viktig å jobbe på fem tematiske områder – henholdsvis kulturbygging, markedsfokus, kapitaltilgang, mentorskap og piloteringsarenaer/klynger.

 

Hva ligger i skuffen?

Mye innovativt arbeid gjøres i bedriftene, men ikke alt blir realisert. Disse ideene ønsker Maltby å få frem i lyset, slik at de eventuelt kan bygges videre på av andre i et samarbeid. En samarbeidsform på dette planet kan åpne for nye virksomheter.

- Vi setter også i gang arbeid med innsamling av innspill via flere workshop’s og bestillinger. Vi gjennomfører 1:1 intervjuer med oppstartsbedrifter i Grenland, Vi har fokus på leverandørutvikling på en workshop i Mosjøen i samarbeid med Arctic Cluster Team og vi skal arrangere egen workshop i regi av Eyde på Sørlandet. Videre møter vi alle de sentrale TTO’ene (Technology Transfer Office) til viktige universiteter sammen med Investinor. Videre vil det bli bestilt en rapport som fokuserer på hvordan vi kan få til spin-outs basert på ideer som «ligger i skuffen» på de etablerte bedriftene, informerer Maltby.

 

Ekspertgruppen for Ny prosessindustri - entreprenørskap

Rita Glenne, Glenne AS

Erik Sauar, Cenate AS

Susan Heldal, OIW Prosess

Stian Sannes, Yara

Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen

Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima, Biotep

Erik Must, Must Invest

Erik Langaker, Vestland Invest

John Torvik, Sintef TTO

Therese E. Sverdrup, NHH

Kristin Aamodt, Equinor Technology Ventures

Gry K. Langbakk, Innovasjon Norge

Ulf-Rune Visur Syvertsen, Forskningsrådet

Gaute Moldestad, SIVA/katapult

Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev