Får 10 millioner kroner til nytt industrielt biokarbonprosjekt

Elkem har fått innvilget 10 millioner kroner i støtte for å kutte fossilt karbon i silisiumsproduksjonen.

Sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO har Elkem fått innvilget 10 millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2-nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet. Dette skriver Elkem i en pressemelding.

Viktig steg

-          Elkem har et mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030, noe som tilsvarer 1 prosent av Norges utslipp. Dette prosjektet er et viktig steg på vegen, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem.

Målet for BioCarMet er å utvikle en bærekraftig verdikjede som anvender avfallsbaserte råvarekilder og restprodukter fra treindustrien til bruk i metallurgisk industri. Prosjektet kombinerer norske biobaserte råvarer, ny prosessteknologi for biokarbonproduksjon, og testing og verifikasjon i fullskala i et av Elkems industrianlegg.

Fra FoU til industrialisering

-          Vi viderefører FoU fra tidligere forskningsprosjekter som gjør at vi er der vi er i dag. Pilot-E-prosjektet har svært høy kompetanse gjennom hele verdikjeden, med inngående kunnskap om fornybare råvarer, avansert produksjonsteknologi og sluttprodukter med svært strenge kvalitetskrav. Spesielt på råvaresiden vil partnerne i prosjektet være svært viktig for oss, sier Marit Dolmen som er ansvarlig for prosjektet i Elkem.

Pilot-E er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ENOVA, som skal støtte prosjekter som kan ta innovative løsninger fra idé til markedet. Elkem har de senere år gjennomført flere forskningsbaserte prosjekter innen biokarbon. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har både gjennom kompetanse- og innovasjonsprosjekter bidratt til at forskningsmiljøet og næringsliv har bygd kompetanse innen bruken av trestokken i Norge.

- Anerkjenner det viktige arbeidet 

-          Vi er veldig glade for at Pilot-E anerkjenner det viktige arbeidet vi gjør ved å innvilge midler til prosjektet. Støtten kommer i en kritisk fase i prosjektet, hvor vi går fra FoU til industrialisering. Om vi lykkes med dette prosjektet får vi industrialisert en teknologi som bidrar til store reduksjoner i CO2 utslipp fra fossile kilder, samtidig som vi bidrar til å etablere ny landbasert industri i Norge basert på bærekraftige råvarer, sier Håvard Moe.

Samarbeidspartnerne i BioCarMet-prosjektet er også veldig forhåpningsfulle til prosjektet som vil styrke skognæringen.

-          For oss i Treklyngen er det inspirerende å konstatere at vårt samarbeid med Elkem fortsetter i et konstruktivt og lovende spor. At det norske skogråstoffet er etterspurt som et bærekraftig alternativ til fossilt karbon vet vi. At BioCarMet tar mål av seg til å utnytte deler av hogsten som knapt anvendes i dag, øker skogens klimanytte ytterligere. At dette kan skje hos oss er vi forhåpningsfulle til. At dette gjennom Elkem, dertil finner anvendelse i høyverdige norske industriprodukter i en ikke altfor fjern framtid, er akkurat hva den norske skogverdikjeden trenger, sier Ole Petter Løbben, forretningsutvikler, Treklyngen.

Utnytter kompetanse innen sirkulærøkonomi

-          Vi i SINTEF gleder oss til å få fortsette vårt samarbeid med Elkem og andre industripartnere i dette spennende prosjektet. Å se kompetanse vi har bygget gjennom mange år i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter realiseres i BioCarMet, ser vi frem til. Spesielt vår kompetanse på produksjon av biokarbon vil bli utnyttet i denne piloten, sier Per Carlsson, forskningsleder SINTEF Energi.

-          I tillegg til å redusere klimagassutslipp i prosessindustrien, bidrar prosjektet også til overgangen til en sirkulær økonomi hvor vi utnytter ressursene i avfall til produksjon av nye produkter. Dette prosjektet bidrar til å øke materialgjenvinning av treavfall, noe Norge er forpliktet til gjennom EUs svært ambisiøse mål på avfallsområde, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum.

Samler kompetanse

-          Dette er et spennende prosjekt med en utradisjonell partnersammensetning som samler kompetanse fra flere fagfelt og som knytter oss tettere opp mot industrien. NIBIOs forskere skal blant annet undersøke hvilke råmaterialer som kan benyttes til Elkems produksjon av biokarbon. Det er både snakk om rundvirke, GROT (greiner og topper som ligger igjen på hogstfeltet etter hogst), restprodukter fra treindustrien og treavfall. Videre vil NIBIO tilrettelegge for innovative logistikkløsninger for å sikre effektiv råvareforsyning ved produksjon, sier NIBIOs seniorforsker Lone Ross Gobakken, som deltar i prosjektet.

-          Vardar Varme ser frem til å delta i prosjektet, der vårt fokus vil være bruk av sidestrømmer og energigjenvinning. Gjennom våre erfaringer med drift av forbrenningsanlegg, samt bruk av lavkost råvarer, vil vi kunne bidra med relevant driftserfaring, sier Kjetil Bockmann, Daglig leder Vardar Varme.

Prosjektet er delt opp i to faser, hvor biokarbonet først skal testes videre i storskala laboratorium i 2019, før det i fase to (2019-2020) skal testes i en industriell pilot. Resultatene i prosjektene vil ha et bredt spredningspotensiale både til annen norsk metallurgisk industri og i verden for øvrig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev