Waste to Value

Prosjektet tar sikte på å utvikle prosesser hvor en tar i bruk oksyd - og karbonholdige avfallstrømmer fra industrielle prosesser for å produsere salgbare FeMnNi legeringer. Ytterligere, er fokus å resirkulere en økt mengde med slagg og råmateriale tilbake i Mn-legerings produksjonsprosessen. Dette er et nytt konsept hvor deponerte avfallsprodukter eller lavpris bi-produkter transformeres til et produkt som kan selges i markedet, alternativt oppgradering av bi-produktet for å kunne returneres i opprinnelig prosess for å redusere forbruk av råmaterialer og innsatsfaktorer. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet under BIA programmet frem til utgang 2018.

;